Skymobil AS - Avtalevilkår

 

1. Generelle bestemmelser
Vilkår gjeldende fra 01.05.2020.

Abonnementsavtalen består av dette dokumentets generelle vilkår og Skymobils til enhver tid gjeldende priser (samlet «Abonnementsavtalen») som fysiske og/eller juridiske personer (Kunden) inngår for å få tilgang til tjenester fra Skymobil og eventuelt dets underleverandører.

Kunden er ansvarlig for egen og enhver bruker som benytter Kundens, Skymobils eller tredjeparts tjenester og utstyr som Kunden får tilgang til etter Abonnementsavtalen.

Skymobil kan overdra sine rettigheter og plikter i abonnementsforholdet til andre selskaper eller enheter, så fremt slik overdragelse ikke medfører vesentlig ulempe for Kunden.

2. Inngåelse av Abonnementsavtale
Avtale mellom Skymobil og kunden om levering av tjenesten er inngått når Skymobil har bekreftet kundens bestilling (muntlig, skriftlig eller elektronisk), eller når tjenesten tas i bruk av kunden dersom dette skjer først. Kunden betraktes å ha akseptert Avtalevilkårene dersom vedkommende tar i bruk Tjenesten uten at avtaleinngåelse er uttrykkelig inngått.

Dersom det bestilles videreføring av Kundens eksisterende telefonnummer fra et annet selskap enn Skymobil AS, må Kunden gi Skymobil AS skriftlig fullmakt til å foreta abonnementsskiftet og til å innhente nødvendig informasjon hos tidligere selskap. Den skriftlige bestillingen (via brev, faks, web eller e-post) er å anse som en slik fullmakt.

Videreføring av eksisterende telefonnummer medfører automatisk avslutning av avtalen hos tidligere selskap. Skymobil AS er ikke ansvarlig for eventuelle sluttkostnader Kunden påføres hos annen operatør.
Det tillates maksimalt 4 stk. registrerte abonnement per myndig person eller juridisk enhet. Flere abonnement enn dette kan etableres etter avtale med Skymobil AS kundeservice.

3. Tjenestene
Ved inngåelse av Abonnementsavtalen kan Kunden få adgang til de avtalte tjenester. For å unngå skade på telenettet eller ulempe for andre brukere, skal utstyr som tilknyttes telenettet tilfredsstille de krav som til enhver tid er fastsatt av telemyndighetene. Kunden er ansvarlig for at utstyr, som han eller noen han svarer for kobler til nettet, er typegodkjent. Kunden forplikter seg til å foreta umiddelbar avkobling av utstyr som forstyrrer nettet til Skymobil eller dets underleverandører.

Skymobils utstyr skal ikke uten skriftlig samtykke overlates til andre, leies ut, eller på annen måte utleveres. Kunden har heller ikke rett til å gjøre inngrep, endringer eller tilføyelser i utstyret, herunder konfigurasjon, uten Skymobils samtykke. Skymobil innestår ikke for at kundens bruk av tjenestene skjer uten avbrudd eller at alle anrop når frem. Skymobil forbeholder seg videre rett til å kunne utføre vedlikehold eller annet som selskapet anser som nødvendig, og har ikke ansvar for samtalebrudd e.l. dette måtte forårsake. Kunden er innforstått med, og aksepterer, at Skymobils nettverksvalg kan forandres hva gjelder dets struktur, føringsvei og nettverksleverandør.

Skymobil forbeholder seg retten til å foreta endringer av nettet innenfor de her nevnte grenser. I noen tilfeller vil det være aktuelt med et SIM-kortbytte, nytt SIM-kort vil da bli sendt til kunden. Ved forhold som omfattes av telelovgivningen kan Kunden klage til Post- og Teletilsynet. Kunde som er forbruker kan klage til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.

4. Nummerportering
Kunden kan beholde sitt telefonnummer ved skifte av teleoperatør. Dersom Kunden velger å flytte sitt telefonnummer til Skymobil vil dette vanligvis ta ca. 10 virkedager fra tidspunktet da kundeforholdet er blitt akseptert av Skymobil, med mindre andre særlige forhold gjør seg gjeldende. Dette innebærer at Kunden oppretter en ny Abonnementsavtale med Skymobil. Kunden er selv ansvarlig for å gjøre opp med tidligere teleoperatør. Dersom Kunden velger å flytte sitt telefonnummer fra Skymobil til en annen teleoperatør er dette å anse som oppsigelse av Abonnementsavtalen, og alle Abonnementsavtalens relevante bestemmelser gjelder frem til utestående beløp er betalt.

5. Personvern og behandling av personopplysninger
5.1. Formålet

Skymobil behandler data om kunden som selskapet har mottatt, som navn, fødselsnummer, adresse, e-post adresse og telefonnummer, og herunder spesifikk informasjon om kundens bruk av tjenester. Skymobil bruker personopplysningene til å administrere kundeforholdet, sørge for gjennomføring av leveransen av tjenestene, samt til fakturering. Skymobil vil også bruke opplysningene som grunnlag for å distribuere informasjon til kunden om Skymobil sine tjenester og nødvendig informasjon relatert til kundens avtaleforhold. Skymobil kan også sende slik informasjon via elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringslovens §2 b.

Skymobil vil også kunne benytte bruksdata og transaksjonsdata for å gjennomføre nødvendige analyser, slik at selskapet kan levere tjenesten som avtalt, og forbedre produkter og brukeropplevelse.

Skymobil har en databehandleravtale med sin tekniske integrasjonspartner, Erate AS, som også vil håndtere kundens personopplysninger. Det gjelder alle de samme personopplysningene som Skymobil håndterer. Det gjelder kun i den utstrekning det er relevant for å levere tjenestene denne avtalen omhandler. Erate AS er underlagt strenge krav til sikkerhet, og forholder seg til myndighetenes krav for behandling av personopplysninger, og det er Skymobil som er behandlingsansvarlig.

Taushetspliktbelagte opplysninger som informasjon om kunders bruk av, og innholdet i, elektronisk kommunikasjon deles ikke. Opplysningene behandles for øvrig kun i den utstrekning det foreligger lovlig behandlingsgrunnlag etter ekomlovens og personopplysningslovens bestemmelser.

5.2. Markedsføring

Skymobil AS plikter å bevare taushet om innholdet av elektronisk kommunikasjon og andres bruk av elektronisk kommunikasjon, jf. ekomloven § 2-9.

Opplysninger om kundeforholdet og bruken av tjenestene vil bli registrert, lagret og brukt av Skymobil AS for å administrere og ivareta kundeforholdet, herunder informere om og markedsføre, varer, tjenester, tilbud og andre ytelser. Kunden samtykker i at slik informasjon kan sendes via elektronisk kommunikasjon, jf. markedsføringslovens §15.

Dersom Kunden bestiller tjenester eller produkter fra tredjepart som forutsetter utlevering av lokaliseringsdata eller annen relevant data fra Skymobil AS, samtykker Kunden i at Skymobil AS kan utlevere nødvendig data. Kunden kan kontakte Skymobil Kundesenter for å reservere seg mot markedsføringshenvendelser, overføring til nummeropplysningstjeneste og utlevering til tredjepart i forbindelse med bestilling av lokaliserings- eller andre tjenester.

Dersom kunden gir sitt uttrykkelige samtykke, kan Skymobil AS bruke kundens kontaktinformasjon til å distribuere informasjon og markedsføring til kunden om eksterne partnere sine øvrige produkter og tjenester.

5.3. Utlevering

Skymobil AS er pliktig å utlevere opplysninger til nummeropplysningsvirksomhet, jf. ekomforskriftens §6-3, herunder katalog. Skymobil AS utleverer data til leverandører for fremstilling og levering av tjenester som er basert på kundens geografiske posisjon. Informasjon om hvor kunden befinner seg, blir verken lagret eller brukt til annet formål enn til levering av tjenesten som kunden har bestilt og samtykket til. Kunden kan reservere seg mot utlevering av opplysninger til nummeropplysningstjenester på Mine Sider, eller ved å kontakte kundeservice.

Utlevering av opplysninger til utenforstående kan ikke skje uten Kundens skriftlige samtykke, med mindre utleveringen er pålagt med hjemmel i lov eller er ledd i betalingsinnkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling, samt i nedennevnte tilfeller.

5.4. Reservasjon

Kunden kan reservere seg mot oppføring i katalog, utlevering til opplysningstjeneste og mot utlevering av navn, adresse og telefonnummer til tredjepart til adresseringsformål. Videre kan kunden reservere seg mot utlevering av data til leverandør for fremstilling og levering av tjenester som er basert på kundens posisjon. Kunden kan også trekke tilbake sitt samtykke til markedsføringshenvendelser.

Kunden kan endre sine samtykker på Mine Sider, eller ved å kontakte kundeservice.

5.5. Innsyn

Kunden har rett til innsyn i personopplysninger som er lagret om ham eller henne, jf. personopplysningslovens §18, og kan kreve at ufullstendige eller ukorrekte data blir rettet eller slettet. Kunden må kontakte kundeservice for innsyn, retting eller sletting.

5.6. Sletting

Skymobil AS sletter data når behovet for behandling ikke lenger er til stede, jf. pkt. 10.1 om formålet med databehandlingen, og i henhold til krav som følger av det til enhver tid gjeldende regelverk. Dersom en faktura ikke er blitt betalt, eller det oppstår rettslig tvist om betalingsplikten, kan Skymobil AS oppbevare trafikkdata inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort. Når faktura er gjort opp, kan Skymobil AS lagre totalbeløpet i tillegg til navn og adresse på kunden. Skymobil AS må også forholde seg til myndighetenes krav om lagring av bruksdata, og følger kravene som følger av ekomloven og personopplysningsloven.

6. Taushetsplikt
Skymobil og de ansatte i Skymobil plikter i henhold til telekommunikasjonsloven § 9-3 å bevare taushet om opplysninger vedrørende Kundens bruk av teletjenestene.

Slike opplysninger kan likevel utleveres med Kundens samtykke, eller gis til domstolene, påtalemyndigheten eller andre offentlige myndigheter når Skymobil er rettslig forpliktet til å utlevere slik informasjon.

7. Priser
Prisene for de aktuelle tjenestene i abonnementet fremkommer på våre nettsider. Eventuelle endringer av priser som er større enn +/- 10 %, skal varsles Kunden skriftlig minst en måned før endringen trer i kraft. Prisøkninger som følge av regulatoriske eller offentligrettslige forhold, samt økninger fra Skymobils underleverandører kan foretas umiddelbart.

8. Kundens betalingsansvar
Kunde hos Skymobil er ansvarlig for betaling av de ytelser Skymobil leverer i henhold til Abonnementsavtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Kundens abonnement, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Skymobils side.

Skymobil sender regning som gir oversikt over produkter og tjenester, det beløp som skal betales og fristen for betaling. Dersom betaling ikke har skjedd innen betalingsfristens utløp, sendes varsel om inkasso og stengning av abonnementet. Dersom betaling ikke skjer innen fristen, kan abonnementet bli stengt, Abonnementsavtalen sagt opp, og kravet, samt omkostninger forbundet med innkreving, oversendt rettslig inkasso.

Ved oppsigelse av Abonnementsavtalen vil Skymobil håndheve §11 i Skymobil Generelle Vilkår. Ved forsinket betaling kan Skymobil kreve dekket omkostninger og renter i henhold til «Lov om renter ved forsinket betaling m.m.» Kunden har uansett alltid krav på innsyn i fakturagrunnlaget iht. «Forskrift om offentlig telenett og offentlig teletjenester §2-6″. Skymobil opererer med forskuddsvis fakturering av månedsavgifter.

Ved aktivering av abonnement vil Skymobil ha rett til å fastsette en kredittgrense. Dersom Kunden mener at regningen er feil, må han klage til Skymobil innen rimelig tid og under alle omstendigheter innen betalingsfristen. Ikke omtvistet beløp skal betales, med mindre noe annet er uttrykkelig godkjent av Skymobil.

I forbrukerforhold kan Skymobils avgjørelse på klager vedrørende regning for teletjenester klages inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon.

9. Feil eller mangler ved tjenesten
9.1 Reklamasjon og avhjelp
Før feil meldes til Skymobil, bør Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Dersom Kunden melder om feil som ligger utenfor Skymobils ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette, kan Skymobil kreve dekket de omkostninger som er forbundet med Skymobils feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Skymobil melding om mangelen innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget den. Skymobil skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved teletjenestene, iverksette tiltak for å rette mangelen.

9.2 Erstatning

9.2.1 Direkte tap:
Definisjon: Nødvendige og dokumenterte merutgifter som kunden er påført som en følge av mangelen.

Skymobil er ansvarlig overfor forbrukerkunder, for direkte tap som skyldes mangler ved tjenesten. Dette gjelder ikke hvis Skymobil godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Skymobils kontroll, og som Skymobil ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Overfor næringsdrivende kunder er Skymobil bare ansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Skymobils side.

9.2.2 Indirekte tap:
Indirekte tap regnes blant annet som:
– Tapt fortjeneste
– Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning
– Tap som følge av at tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt
– Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir oppfylt
– Tap som følge av ødelagte eller forringede data

Skymobil er hverken overfor forbrukerkunder eller næringsdrivende kunder ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Skymobils side.

9.2.3 Skymobils samlede erstatningsansvar
Skymobils samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 5.000,- for hvert tilfelle, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Skymobils side.

9.2.4 Forbehold
Skymobil er ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av kunde eller tredjepart, herunder tap som oppstår som følge av kundens installasjon og bruk av programvare eller kundens tilknytning av eget utstyr til telenettet. Tilsvarende gjelder om kundens bruk av utstyr og programvare ikke er tilpasset Skymobils tjenester.

9.3 Heving
Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Skymobils side.

10. Kundens mislighold

10.1 Betalingsmislighold fra Kunden
Ved betalingsmislighold vil Skymobil sende betalingsvarsel i samsvar med gjeldende lovgivning. Ved betalingsmislighold vil Kunden bli belastet med purregebyr, og forsinkelsesrente etter lov om renter ved forsinket betaling. Nytt abonnement på teletjenester som forutsetter kreditt, vil ikke bli levert før gjelden er betalt eller bortfalt. Dersom betaling ikke skjer innen fristen, kan abonnementet bli stengt, og Abonnementsavtalen sagt opp.

10.2 Stenging

10.2.1 Sperring etter varsel fra Kunden
Kunden kan selv kreve abonnementet sperret. Sperring skal skje fra dagen etter at Skymobil har mottatt kravet, med mindre kunden har angitt et senere tidspunkt. I sperreperioden skal Kunden betale vanlig månedsavgift.

10.2.2 Stenging ved betalingsmislighold
Dersom Kunden ikke har betalt regningen innen betalingsfristen eller innen frist som angitt i betalingsvarsel, kan Skymobil etter egen vurdering stenge Kundens abonnement.
Dersom Kunden har bestilt felles regning for abonnement på flere teletjenester, vil stenging etter Skymobils vurdering kunne omfatte alle abonnementene. Selv om abonnementet er stengt for utgående samtaler, kan Kunden ringe nødnummer til politi, brannvesen og ambulanse. Ved vedvarende betalingsmangel vil abonnementet sperres helt og holdent, og kan i den forbindelse anses som oppsagt ihht. Skymobil Generelle Vilkår §13. Kunden vil bli belastet med et sperregebyr. Størrelsen på gebyret fremgår av Skymobils nettsider.

10.2.3 Stenging i andre tilfeller
Skymobil kan stenge Kundens tilknytning til telenettet dersom Kunden:

a) Benytter utstyr som ikke er typegodkjent.
b) Ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av Skymobil.
c) Opptrer i strid med gjeldende offentligrettslige regler for teletjenester; eller
d) På annen måte grovt misbruker tjenestene, herunder benytter tjenestene til sjikane.

Før stenging iverksettes etter denne bestemmelsen, skal Kunden varsles og gis anledning til å uttale seg om forholdet innen en angitt frist. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Dersom hensynet til sikkerheten krever det, kan stenging likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller straks varsles om stengingen. Dersom Kunden har et unormalt høyt forbruk av teletjenester, kan Skymobil etter egen vurdering sperre abonnementet for bestemte tjenester eller stenge abonnementet for utgående samtaler uten å varsle Kunden.

10.2.4 Gjenåpning
Dersom abonnementet er blitt stengt som følge av Kundens mislighold, vil Skymobil gjenåpne abonnementet når det forhold som begrunnet stengingen er rettet.

10.3 Heving
Skymobil kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side.

11. Oppsigelse
Kunden plikter å betale alle påløpte avgifter for alle tjenester frem til Abonnementsavtalens opphør, og avtalens bestemmelser om innkreving osv. gjelder helt til alle utestående beløp er mottatt av Skymobil. Skymobil kan si opp abonnementet med 1 måneds varsel dersom vedkommende teletjeneste eller produkt/prisplan legges ned.

Ved overføring av nummer til en annen operatør stanses abonnementet på samme dato. Månedsavgift for hele inneværende måned nummeret ble overført må betales i sin helhet.

Ved skriftlig oppsigelse av mobilnummer vil mobilnummeret sies opp helt. Da gjelder oppsigelsestid ut inneværende måned.

12. Ekstraordinære bruksrestriksjoner
I nødssituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot helse, sikkerhet eller miljø, naturkatastrofer, krig eller krigslignende tilstander, omfattende streik eller lockout, og alvorlig fare for sabotasje mot nett og tjenester, har Skymobil og/eller dets underleverandører rett til å gjennomføre tiltak som begrenser bruken av teletjenestene, herunder avbrudd i tjenesten; begrensning av tjenestefasiliteter; og avskjæring av adgang til teletjenestene for nye kunder.

Skymobil og/eller dets underleverandører har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i telenettet som anses som nødvendige av tekniske, vedlikeholdsmessige eller driftsmessige årsaker. Skymobil er uten ansvar for kostnader eller tap som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak.

13. Endringer
Adresseendring og endringer i andre forhold som er av betydning for abonnementsforholdet skal snarest og senest innen 14 dager etter at adressen faktisk er endret meldes til Skymobil. Skymobil forbeholder seg rett til å endre Abonnementsvilkårene, herunder som følge av endringer i telelovgivningen, med en måneds varsel. Varsel kan for eksempel sendes sammen med faktura eller Skymobils kundeinformasjon, herunder over e-post og web. Om Skymobil ikke lenger tilbyr den aktuelle tjeneste, kan Skymobil si opp Abonnementsavtalen eller deler av den med en måneds varsel.

14. Overdragelse
Kunden kan fritt overdra abonnementet til andre som tilfredsstiller Skymobils alminnelige kundekrav. Før slik overdragelse kan finne sted, må alle utestående forpliktelser i abonnementsforholdet være betalt. Kunden må skriftlig informere Skymobil om enhver overdragelse innen rimelig tid i forkant. Ved overdragelse påløper normalt innmeldingsavgift som ved nytegning av abonnement og andre relaterte kostnader.

15. Tvister
Tvister mellom Kunden og Skymobil skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre kan Skymobils avgjørelse på klager vedrørende teletjenester klages inn for Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon. Dersom man ikke kommer til enighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler med Oslo Tingrett som avtalt verneting.

16. Abonnementvilkår for mobiltjenester

16.1 SIM-kort
Kunden er ansvarlig for mottatt SIM-kort, og for at eventuelle PIN- og andre sikkerhetskoder oppbevares på en sikker måte, slik at de ikke blir kjent av uvedkommende. Det advares mot å notere koden på kortet, telefoniutstyr eller tilsvarende, å koble ut bruken av PIN-koden, eller å forlate telefonen etter at PIN-koden er tastet inn, da dette etter forholdene kan anses som grovt uaktsomt.

Om kunden mister eller frastjeles SIM-kortet (f.eks. ved tyveri av telefonen) skal tapet innen rimelig tid meldes til Skymobil for å hindre misbruk. Kunden kan kreve skriftlig bekreftelse på mottatt sperremelding. Kunden er selv ansvarlig for misbruk av telefon/SIM-kort inntil sperremelding er mottatt av Skymobil. Etter at sperremelding er gitt, er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden har muliggjort misbruket ved forsettlig handling.

SIM-kortet skal bare brukes i typegodkjent abonnentutstyr som er i forskriftsmessig stand. Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i kortet. Skymobil kan koble fra ikke-forskriftsmessig utstyr.

16.2 Trafikkmønster
Skymobil priser alle sine tjenester basert på en normalfordeling av trafikkmønster for en gjennomsnittsbruker. Dersom en Kunde har et eller flere abonnement med et forbruk der trafikkmønsteret avviker vesentlig fra gjennomsnittet, har Skymobil rett til å varsle Kunden om at dersom trafikkmønsteret ikke normaliserer seg innen en angitt periode så vil Skymobil fakturere Kunden for merkostnaden som trafikkavviket representerer for Skymobil.

16.2.1 Fri bruk
Våre mobilabonnement med fri bruk er beregnet for folk flest med lite til høyt forbruk, som ønsker lave priser og forutsigbarhet. For å sikre oss at automater og andre ikke misbruker mobilabonnementene våre har vi vært nødt til å sette en begrensning på fri bruk til 10 000 ringeminutter, 10 000 SMS og 10 000 MMS i måneden.

Ringeminuttene/meldingene skal ikke være maskinskapte, som en serie av identiske meldinger, og skal ikke benyttes til kommersiell virksomhet, herunder markedsføring.

Ved fri bruk vil samtaler til spesialnummer og samtaler til/fra utland ha egne priser og belastes pr minutt. Innholdstjenester vil også ha egne priser.
Disse prisene, samt priser utover inkludert trafikk fremkommer på vår nettside.

16.3 Oppsigelse
Tjenester opphører og/eller Avtalen sies opp i henhold til Skymobils generelle vilkår.

16.4 Bruk av abonnementet i utlandet
Kundens bruk av utenlandske mobiltelefonnett er underlagt de lover og bestemmelser, takster og vilkår som gjelder for den enkelte operatørs nett. Ved bruk av abonnementet i utlandet, innkrever Skymobil betaling for bruken på vegne av den utenlandske nettoperatøren. Det gjelder egne regler og takster for bruk av mobil i utlandet. Priser for utlandsforbruk er spesifisert på vår nettside.

16.5 Tap eller tyveri av abonnementsutstyr
Ved kjennskap til, eller mistanke om, at mobiltelefon eller SIM-kort er kommet på avveie, skal Kunden straks underrette Skymobil kundeservice pr telefon eller e-post som da sperrer SIM-kortet for trafikk. Åpningstider fremkommer på våre nettsider. Utenfor Skymobils åpningstider er Kunden selv ansvarlig for å sperre SIM-kortet på Mine Sider på Skymobils nettsider. Denne informasjonen fremkommer på Skymobils telefonsvarer utenfor åpningstid, og er opplyst på nettsidene. Abonnementet vil forbli sperret til Kunden gir melding om gjenåpning. Kunden kan i stedet få et nytt SIM-kort med nye personlige koder. Prisen for det nye kortet fremgår av Skymobils prisliste. Selv om abonnementet er sperret, vil det påløpe vanlig abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt.

16.6 Ansvar ved tap, tyveri mv.
Kunden er ansvarlig for tap som følge av misbruk av mobiltelefonen eller SIM-kortet. Som beskrevet i punkt 16.5 må Kunden må kontakte Skymobil for å melde om sperring av SIM-kortet. Utenfor Skymobils åpningstider er kunden ansvarlig for å sperre SIM-kortet på MinSide på Skymobils nettsider.